Menu

شرایط گروه حسابهای ابتکار


این گروه حسابها در سه طبقه حساب با شرایط مختلف ولی نزدیک به هم و برای سه دوره زمانی مختلف تنوع سازی انجام شده است که شامل موارد ذیل می باشد:


1-حساب سبد سرمایه گذاری ابتکار یک

نرخ سود سالیانه یکساله
پیش بینی ارزش در معرض زیان( برآوردی) %10
نرخ سود پیش بینی(برآوردی) %38

2-حساب سبد سرمایه گذاری ابتکار دو

نرخ سود سالیانه یکساله
پیش بینی ارزش در معرض زیان( برآوردی) %15
نرخ سود پیش بینی(برآوردی) %46

3-حساب سبد سرمایه گذاری ابتکار سه

نرخ سود سالیانه یکساله
پیش بینی ارزش در معرض زیان( برآوردی) %20
نرخ سود پیش بینی(برآوردی) %55

ویزگیهای متمایز:

این گروه حساب برای مشتریانی مناسب است که انتظار کسب سود احتمالی و پیش بینی بالاتری نسبت به حسابهای ،آرامش مطمئن و اطمینان متناسب با پذیرش زیان احتمالی را دارند.
در این گروه حسابها براساس تحلیل بخش مدیریت سرمایه گذاری شرکت، پیش بینی می گردد که تا 55 درصد سود سالیانه (بسته به حسابی که توسط مشتری انتخاب می شود) در مقابل پذیرش زیان احتمالی 10تا 20درصد ،کسب گردد

نرخ سود پیش بینی (برآوردی):

نرخ سودی است که توسط کارشناسان واحد تحلیل ومدیریت سبد شرکت سبد گردان هدف براورد شده و امکان تحقق ان در سطح ریسک مربوطه وجود دارد ولی در تعهد پرداخت توسط شرکت سبدگردان هدف نمی باشد.

تاکید:

1- لازم به ذکر است که سود و زیان اعلامی برآوردی توسط بخش تحلیل و مدیریت سرمایه گذاری براوردی و به صورت پیش بینی بوده و ممکن است که بیشتر و یا کمتر از آن تحقق یابد.

2- حسابهای فوق الذکر به صورت خیریه ونیکوکاری نیز به شرح ذیل ارائه می شوند:

مشتری می تواند از شر کت بخواهد که با درج بندی در شرایط حساب ،بخش از سود تحقق یافته حساب را در دوره های مشخص به خیریه یا مدد جوی مورد نظر مشتری اختصاص و پرداخت نماید.

3- حسابهای فوق الذکر به صورت مشترک نیز ارائه می شوند:

درصورتیکه مبلغ مورد نظر مشتری حداقل مانده حساب سبد (10میلیون تومان) را تکمیل نکند، دو یا چند مشتری می توانند از طریق ایجاد حساب مشترک با حق برداشت و بستن مشخص، نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام کنند.

دی ان ان