Menu

شرایط و ویژگیهای گروه حسابهای نیکوکاری


این گروه حسابها در همه طبقات به صورت خیریه ونیکوکاری نیز به شرح ذیل ارائه می شوند:

مشتری می تواند از شر کت بخواهد که با درج بندی در شرایط حساب، بخشی از سود تحقق یافته حساب را در دوره های مشخص به خیریه یا مدد جوی مورد نظر مشتری اختصاص و پرداخت نماید.

دی ان ان